Privacyverklaring

Stichting ReVisie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden van wat wij doen om je gegevens te beveiligen zijn:

 • je tekent een Toestemmingsovereenkomst bij aanvang van het zorgtraject;
 • gevoelige, persoonlijke informatie die door Stichting ReVisie zelf wordt opgeslagen staat op een beveiligd lokaal netwerk of op een zakelijke versie van Google Drive (onder de privacy-voorwaarden van Google) of op schrift;
 • schriftelijke of geprinte gevoelige informatie wordt na de bewaartermijn vernietigd met een papiervernietiger;
 • de website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Contact

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Ook als je nog vragen of opmerkingen mocht hebben ten aanzien van ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Stichting ReVisie | Weijpoort 30 | 2415 BW Nieuwerbrug | Piet Hulst | info@stichting-revisie.nl | +31(0)6 – 51 06 41 43

1) Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ReVisie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld om informatie te ontvangen. Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Gespreks)verslagen
 • Notulen, afspraken, besluitenlijsten
 • Offertes en facturen
 • Contracten
 • Foto’s en video’s
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden
Van websitebezoekers:
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

2) Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Stichting ReVisie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het afhandelen van administratie;
 • Bellen of mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Het verzenden van nieuws of informatie;
 • Stichting ReVisie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

3) Bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichting-revisie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ReVisie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Gegevens Bewaartermijn Reden
Klanten Personalia, Adresgegevens, Contactgegevens, Notulen, afspraken, besluitenlijsten, Offertes en facturen, Foto’s en video’s, (Gespreks)verslagen, Contracten, Gegevens over afgenomen diensten Voor de duur van de dienstverlening Zolang de klant diensten afneemt zijn deze gegevens nodig voor de normale werkzaamheden en voor het doen van passende voorstellen.
Voormalige klanten Personalia, Adresgegevens, Contactgegevens, Notulen, afspraken, besluitenlijsten Offertes en facturen, Foto’s en video’s, (Gespreks)verslagen, Contracten, Gegevens over afgenomen diensten Tot een maximum van 5 jaar Administratie en verantwoording naar belastingdienst Follow-up activiteiten Service (oude gegevens/documenten op te vragen door de klant).
Website bezoekers IP-adres, Locatiegegevens, Activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type Verschilt per cookie Functioneren van de website, meten van aantallen en gedrag bezoekers

5) Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ReVisie deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In alle andere gevallen deelt Stichting ReVisie geen gegevens met derden. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting ReVisie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Stichting ReVisie jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming via de toestemmingsovereenkomst.

Categorie Naam Jurisdictie Doel Gegevens
ICT Google USA Administratie Bestandsbeheer NAW-gegevens Gespreksverslagen Administratieve gegevens (facturen, offertes, contracten e.d.)

6) Cookies en vergelijkbare technieken

De website van Stichting ReVisie gebruikt functionele cookies. Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden (dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven). Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting ReVisie gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Stichting ReVisie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ReVisie) tussen zit.

7) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stichting-revisie.nl. Stichting ReVisie zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting ReVisie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons