‘Bedankt voor de fijne samenwerking! Jullie zijn goed in wat je doet.’ Esther Snippe, Gemeente Gouda

Individuele specialistische begeleiding

ReVisie biedt individuele specialistische begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen, onder meer vanuit:

 • Wajong | WMO | PGB
 • Indicatie gemeente/sociaal team
 • Verwijzing GGZ/behandelcentra

Wij begeleiden jongeren die door een psychische of psychosociale uitdaging hun doel op een aangepaste wijze moeten bereiken. Hierbij valt te denken aan:

 • ADHD;
 • autisme;
 • PDD-NOS;
 • angstproblematiek;
 • depressie;
 • gameverslaving;
 • leer- en/of ontwikkelingsachterstand;
 • sociale problematiek.

Begeleiding op maat

ReVisie biedt een intensief begeleide leer- en ervaringsplek die aansluit op de vraag van de cliënt. We werken met individuele begeleiders die ondersteuning op maat kunnen bieden in verschillende branches, in een prettige omgeving waarin contact en plezier met elkaar voorop staat.

Ons team bestaat uit HBO/WO opgeleide begeleiders die individuele specialistische begeleiding bieden. De begeleider kan werken vanuit een eigen verantwoording naar de deelnemer en de organisatie. Belangrijk in onze begeleiding dat we werken vanuit een vertrouwde behandelrelatie met de cliënt. Om dit te bewerkstelligen nemen we hier zorgvuldig de tijd voor. Want alleen vanuit vertrouwen en veiligheid lukt het cliënten over drempels te stappen wat hen voorheen niet lukte.

De begeleiding heeft supervisie van onze gedragswetenschapper. Begeleider en gedragswetenschapper communiceren rechtstreeks aangaande het traject en zijn eerstverantwoordelijke voor de begeleiding.

ReVisie onderscheidt zich door de individuele aanpak en zorgvuldige afstemming op de jongere. We bekijken de hulpvraag van de cliënt en hebben als doel ten eerste rust, regelmaat, veiligheid en vertrouwen te bieden. Onze methodiek ‘Op eigen benen’ sluit daar naadloos op aan. We gaan ervan uit dat iedereen een bepaalde regie in het leven kan ontwikkelen en eigenwaarde kan opbouwen.

Voorschakeltraject

ReVisie is een stichting die het voorschakeltraject naar (on)betaald werk individueel begeleidt waarin de cliënt een zekere basis opbouwt in zelfvertrouwen, eigenwaarde, motivatie en interesse. Van daaruit kan de stap naar reïntegratie goed genomen worden omdat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind is en de plaatsing op een werkplek meer slagingskansen heeft.

Wat heeft de persoon in kwestie nodig om te komen tot rust, veiligheid, zelfvertrouwen en (professionele) ontwikkeling? ReVisie onderscheidt zich door het aanbod en de cliëntvraag als basis te gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten, die we zorgvuldig afstemmen op de cliënt.

Beoogde resultaten:

 • De cliënt heeft zicht op zijn eigen talenten en mogelijkheden;
 • Er zijn keuzes gemaakt waardoor het toekomstperspectief beter vorm gekregen heeft;
 • De professionele en maatschappelijke zelfredzaamheid is verhoogd;
 • Het maatschappelijk isolement is doorbroken;
 • De persoonlijke beleving is positiever en de directe omgeving van de jongere biedt een meer stabiele basis;
 • De veranderingsbereidheid is geoptimaliseerd waardoor er betere garanties zijn het vervolgtraject in te kunnen zetten;
 • De afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind waardoor er doorstroom kan plaatsvinden naar een arbeidstoeleidingstraject.

Reïntegratie

Middels het aanbieden van een reïntegratietraject werken we op een persoonlijke en individuele wijze naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De uiteindelijke plaatsing is gericht op duurzaamheid en wanneer mogelijk zetten we hierbij een jobcoach van een externe jobcoachorganisatie of gemeente in.

Beoogde resultaten:

 • Er is werkervaring opgedaan (stages binnen ReVisie) en de kandidaat is zeker wat betreft de persoonsgebonden factoren arbeidsmarktrijp.
 • De cliënt is gemotiveerd om de stappen, noodzakelijk om door te stromen naar een betaalde baan, daadwerkelijk te zetten.

Schooluitval

ReVisie is er ook voor een periode van heroriëntatie. Dit is een periode voor jongeren die leerplichtig zijn, maar de motivatie niet meer kunnen opbrengen om deel te nemen aan het onderwijs. Bij ReVisie bieden we de gelegenheid op het hervinden van motivatie en het vernieuwd richting geven aan passende mogelijkheden.

Een keuze maken is niet makkelijk, zeker niet voor jongeren die al vele teleurstellingen hebben moeten verwerken. Bij ReVisie houden we rekening met deze teleurstellingen en steken we in op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Hierdoor komt de nadruk te liggen op het verbeteren van de eigenwaarde, zelfbeleving en motivatie van de jongere.

We onderzoeken waar de kwaliteiten en interesses van de jongeren liggen. Hiermee gaan we aan de slag waardoor de jongere succeservaringen opdoet. Met deze nieuwe ervaringen en inzichten op wat meer passend is, zijn de jongeren beter in staat een keuze binnen het onderwijs te maken. Dat kan inhouden dat ze ofwel een andere opleiding kiezen, ofwel dat ze verdergaan met het onderwijs waar de jongere eerder was afgehaakt.

Contra-indicatie

Contra-indicatie voor deelname aan trajecten bij ReVisie:

 • Jongeren met een zwaar lichamelijke of verstandelijke beperking;
 • Jongeren waarvoor primair plaatsing in groepen gezocht wordt;
 • Jongeren waarvoor primair dagopvang gezocht wordt;
 • Diverse psychopathologische stoornissen. Zoals onder andere borderline persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie
 • (Seks-, drugs-, alcohol-, gok-)verslavingsgedrag, waardoor de veiligheid van locatie en mensen in het geding komt;
 • Criminaliteit; achtergrond in justitieel kader, recidiverend geweld/stelen/vernielingen
 • Impulscontrole problemen waardoor fysiek geweld en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag richting anderen op dagelijkse/zeer regelmatige basis plaatsvindt.

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op.